Enterprise Support

Provoz IT prostředí dnes klade nemalé nároky na personální obsazení, dostupnost a odborné znalosti technického personálu a schopnosti rychlé reakce. ICT často není klíčovou rolí v byznysu společnosti, proto se jeví jako neefektivní vynakládat významné finanční a časové prostředky na vytvoření služby IT podpory interně. Řada společností proto přenechává odpovědnost za provoz jejich ICT infrastruktury odbornému partnerovi. Udržují svůj tým technických pracovníků v  kombinaci s dodavatelskými službami, které pokrývají z části či úplně provoz jejich IT prostředí. Díky samostatnému týmu řízených služeb a podpory v  Mainstream Technologies nabízíme technický servis, proaktivní dohled a odbornou podporu našim klientům v nepřetržitém režimu.

Reaktivní služby

Reaktivní služby technické podpory zahrnují obvyklé služby spojené s řešením nahlášených klientských incidentů v rámci dohodnutého SLA. Cílem této služby je minimalizovat dobu poruchy systémů v  případě výskytu závady systémů. Tyto služby poskytují reaktivní podporu a aktivní spolupráci na řešení incidentů operačních systémů, softwarové infrastruktury či produktů třetích stran.

Podstatným prvkem služby reaktivní podpory je pohotovost specialistů servisního střediska v režimu až 24x7. Poskytované reaktivní služby servisního střediska Mainstream Technolocies tvoří zejména:

 • Řešení provozních incidentů a pokročilý troubleshooting
 • Monitoring prostředí, revize a optimalizace zálohování
 • Řešení servisních záležitostí s dodavateli HW a SW

Přínosy pro zákazníka

 • Přenos odpovědnosti za dostupnost systémů klienta na Mainstream Technologies
 • Kompletní správa a dohled systémů klienta
 • Garantovaná reakční doba pro řešení incidentů
 • Service desk pro hlášení incidentů až v režimu 24x7
 • Pravidelný reporting o stavu systémů a SLA management

Příklady podporovaných systémů

 • Microsoft Windows Server a Hyper-V
 • Microsoft Active Directory
 • Microsoft Exchange Server
 • Produkty Microsoft System Center
 • Microsoft SharePoint Server
 • Microsoft Windows Azure
 • Produkty třetích stran a další

Proaktivní služby

Služby proaktivní technické podpory jsou určeny zákazníkům, pro které reaktivní podpora IT infrastruktury již není postačující. Cílem těchto služeb není jen reagovat na případné incidenty, ale také snaha jim aktivně předcházet a eliminovat dopady případných incidentů a tím ve svém důsledku zvýšit kvalitu provozované služby.

Proaktivní služby jsou odborné služby s přidanou hodnotou, které lze využít jednorázově nebo pravidelně v rámci servisního kontraktu. Tyto služby zahrnují komplexní servis nad provozovaným systémem, následném vyhodnocování jeho výstupů a proaktivnímu předcházení poruchám. Na základě zjištění v rámci služeb jsou navržena nápravná opatření, která maximalizují dostupnost a efektivitu IT infrastruktury, omezují rizika a zvyšují produktivitu IT zaměstnanců.

Healthcheck prostředí

 • Pomocí HealthCheck analýzy klient získává ucelený přehled o dostupnosti, výkonnosti, zabezpečení a konfigurace zvolené technologie

Profylaxe prostředí

 • Smyslem profylaxe je preventivní kontrola a odhalení slabých míst za účelem minimalizace budoucích neplánovaných výpadků z důvodu poruchy provozovaného systému

Přínosy pro zákazníka

 • Analytické zhodnocení obsahující návrhy preventivních opatření pro redukci nákladů na provoz
 • Konfrontace nálezů s best practices výrobců systému
 • Kontrola konfigurace, výkonnosti a zabezpečení IT prostředí
 • Doporučení podporovaného režimu provozu systémů

Příklady podporovaných systémů

 • Microsoft Windows Server a Hyper-V
 • Microsoft Active Directory
 • Microsoft Exchange Server
 • Produkty Microsoft System Center
 • Microsoft SharePoint Server
 • Microsoft Windows Azure
 • Produkty třetích stran a další

Strategické poradenství

Služby strategického poradenství jsou zaměřeny na objasnění aktuálního stavu infrastruktury a architektury klienta vzhledem k potřebám byznysu a navrhují možnosti zlepšení pro dosažení budoucích úspor. Strategické poradenství je poskytováno formou ucelených poradenských služeb našim týmem konzultantů. Výstupy služby pomáhají klientovi také při definici obchodních zadání, tvorbě studií proveditelnosti, přípravě výběrových řízení, kontrole kvality implementace a mediaci mezi IT a byznysem.

Assessment IT infrastruktury

 • Vyhodnotíme stav infrastruktury skrze IT součásti směrem k dosažení vyšší úrovně vyspělosti pomocí metodiky Microsoft IO

Assessment připravenosti pro CLOUD technologie

 • Vypracujeme analytickou studii připravenosti klienta pro adopci CLOUD služeb pro rozvoj infrastruktury

Assessment systémové integrace

 • Zhodnotíme stávající architekturu u klienta z pohledu podnikové architektury a principů Service Oriented Architecture

Přínosy pro zákazníka

 • Poradenství od certifikovaného partnera společnosti Microsoft
 • Poskytnutí vhledu do aktuálního prostředí klienta
 • Optimalizace nákladů na provoz IT, tedy nižší TCO a rychlejší ROI
 • Snížení rizika provozu a výrobních činností díky proaktivnímu odhalování problémů
 • Dosažení souladu IT rozvoje se strategií celé společnosti

Předmět poradenství

 • IT infrastruktura systémů Microsoft
 • CLOUD platforma Windows Azure
 • CLOUD služba Microsoft Office 365
 • Service Oriented Architecture
 • Integrace produktů třetích stran
 • Podniková architektura dle rámce TOGAF

Nabídka služeb

Kontakt

Mainstream Technologies, s. r. o.
City Green Court
Hvězdova 1734/2c
140 00 Praha 4


Telefon: +420 702 008 794
E-mail: